polski __english __deutsch ________Impressum____

Rudvan Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.Komandytowa z siedzibą w Strobów 60, 96-100 Skierniewice, Poland wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000419131 w sądzie Rejonowym w Warszawie XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

VAT-Nr. (NIP): PL 521-36-30-644

Numer konta bankowego

PLN: 70 1050 1461 1000 0090 3012 2486
EUR: 24 1050 1461 1000 0090 3012 3120

Właściciele:

1.) Marek Antoni Rudkowski (73%)
2.) Adam Henryk Paschke (25%)
3.) Rudvan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (2%)

Zarząd:

Prezes Zarządu – Marek Antoni Rudkowski
Rudvan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
00-511 Warszawa, ul. Nowogrodzka 41, Poland
NIP:522-25-89-898

Komplementariusz:

Rudvan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
00-511 Warszawa, ul. Nowogrodzka 41, Poland
NIP:PL 522-25-89-898

Właściciele:

1.) Marek Antoni Rudkowski (75%)
2.) Adam Henryk Paschke (25%)

 

Ogólne Warunki Handlowe spółki RUDVAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy spółka komandytowa (zwanej dalej oraz w innych dokumentach również „RUDVAN“ lub „Zleceniobiorcą”)

Stan na dzień 01.04.2012

Nasze dostawy, świadczenia, oferty etc. odbywają się wyłącznie na zasadach naszych poniższych Ogólnych Warunków Handlowych (które poniżej mogą być określane również jako „OWH”).

1) Stosowanie Ogólnych Warunków Handlowych Zleceniobiorcy

1. Zastosowanie mają wyłącznie nasze Ogólne Warunki Handlowe; ogólne warunki handlowe drugiej strony umowy, które odbiegają od naszych Ogólnych Warunków Handlowych albo są z nimi sprzeczne, nie są wiążące. W każdym przypadku Zamawiający wyraża zgodę na to, aby w przypadku rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy jego ogólnymi warunkami handlowymi i naszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi zastosowanie miały jedynie te ostatnie. Brak wniesienia sprzeciwu, zrealizowanie dostawy lub wykonanie świadczenia nie można poczytać, jako akceptację obcych warunków handlowych. Ogólne warunki handlowe drugiej strony umowy stają się częścią umowy jedynie za naszym wyrażonym wprost i – w celu uniknięcia nieskuteczności – pisemnym potwierdzeniem, w zakresie wynikającym z tego potwierdzenia. Zmiany niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych dokonane przez nas podczas trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym uważa się za przyjęte przez Zamawiającego, jeżeli nie wypowie on stosunku zobowiązaniowego w najbliższym terminie wypowiedzenia.
2. Jeżeli Zamawiającym jest konsument w rozumieniu art. 22[1] polskiego Kodeksu Cywilnego, obowiązują niniejsze Ogólne Warunki Handlowe jedynie w takim zakresie, który jest zgodny z przepisami prawa bezwzględnie obowiązującymi w Polsce. Jeżeli się okaże, że którekolwiek postanowienie niniejszych OWH jest względem Zamawiającego, który jest konsumentem, nieskuteczne lub nieważne, nie będzie to miało wpływu na skuteczność oraz/lub ważność pozostałych postanowień niniejszych OWH.

2) Zawarcie umowy, zakres zobowiązań umownych, rozbieżności, zmiany etc.

1. Umowa pomiędzy Zamawiającym i nami dochodzi do skutku, jeżeli przyjmiemy w formie pisemnej ofertę złożoną przez Zamawiającego albo w tej samej formie potwierdzimy zlecenie. Ponadto umowa dochodzi do skutku poprzez pisemną ofertę i jej pisemne przyjęcie. Umowa może również zostać zawarta w ten sposób, rozpoczniemy prace nad dostarczonym przez Zamawiającego podwoziu lub pojeździe.
2. Zobowiązanie umowne, do którego wykonania RUDVAN jest zobowiązany – w szczególności termin wykonania – wynika z pisemnej umowy albo z podpisanego przez RUDVAN potwierdzenia zamówienia. W razie wątpliwości ofertę złożoną przez RUDVAN należy użyć w celu wspomożenia dokonania wykładni.
3. Odmiennie brzmiące porozumienia, ustalenia, jak również późniejsze zmiany umów są jedynie wtedy wiążące, jeżeli potwierdzone zostaną przez nas w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3) Rozbieżności

Zawarte w prospektach lub w innych dokumentach dane dotyczące wymiarów, masy oraz świadczeń mogą ulec nieznacznym zmianom, o ile nie zostały one ustalone wprost lub zagwarantowane a rozbieżność taka nie narusza interesów Kupującego ponad miarę. Zastrzega się możliwość zmiany koloru, formy i technicznie uwarunkowanych zmian konstrukcji, o ile nie naruszają one zgodnego z przeznaczeniem użytkowania.

4) Czas dostawy, dostawa, przeniesienie ryzyka.

1. Termin wykonania umowy należy postrzegać, jako zachowany przez RUDVAN, jeżeli najpóźniej w ostatnim jego dniu przedmiot umowy jest gotowy do odebrania lub wysyłki w miejscu jego produkcji. Niebezpieczeństwo przechodzi na Zamawiającego najpóźniej z momentem otrzymania przez niego informacji o gotowości dostarczenia przedmiotu umowy.
2. Zamawiający zobowiązany jest do przyjęcia częściowej dostawy i zapłaty za nią, chyba, że – kierując się zasadami słuszności – przyjęcie świadczenia częściowego naruszyłoby jego uzasadnione interesy. W przypadku siły wyższej albo strajków nasza gotowość do wykonania umowy trwa do momentu usunięcia przeszkód. Jeżeli przeszkoda trwa dłużej niż jeden miesiąc, każda ze stron umowy ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie jednego tygodnia, przy czym oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej. W tym przypadku wyłączone są roszczenia odszkodowawcze oraz pozostałe roszczenia Zamawiającego związane z opóźnieniem dostawy lub odstąpieniem od umowy.

5) Wysyłka

W przypadku braku konkretnego zlecenia wysyłka następuje według naszego uznania. Wszelkie wysyłki odbywają się na koszt i ryzyko Zamawiającego, przy czy Zamawiający ponosi również ryzyko załadunku. W przypadku utraty albo uszkodzenia Zamawiający jest zobowiązany do skompletowania wszelkich wymaganych dokumentów niezbędnych do realizacji roszczeń przeciwko towarzystwu ubezpieczeniowemu.

6) Opakowanie

Koszty zwyczajnie używanego opakowania zawarte są w cenie. Jeżeli zażądane zostanie specjalne opakowanie lub według naszego uznania opakowanie takie będzie potrzebne w szczególnych okolicznościach, naliczone zostaną koszty w najkorzystniejszej dla Zamawiającego wysokości.

7) Zakaz potrącenia i zakaz przelewu wierzytelności

Zamawiający nie może potrącać wierzytelności przysługujących mu w stosunku do nas, o ile nie są one prawomocne albo uznane przez nas wprost w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Ponadto Zamawiający może przelać wierzytelność przysługującą mu względem nas jedynie wtedy, jeżeli wierzytelność ta spełnia warunki przywołane w zdaniu 1.

8) Faktury, zapłata, zaliczka, kara umowna

1. Kwoty wynikające z faktur płatne są bez potrąceń w terminie 14 dni licząc od daty wystawienia. Weksle i czeki zostaną przyjęte pod warunkiem, że nasze konto zostanie uznane kwotami wynikającymi z tych dokumentów. Wszelkie koszty związane z operacjami wekslowymi obciążają Zamawiającego. Wydanie zaakceptowanych przez Kupującego lub osobę trzecią weksli nie upoważnia do żądania udzielenia rabatu lub innego obniżenia ceny. Płatności należy dokonywać bezpośrednio na naszą rzecz. Nasi współpracownicy są upoważnieni do przyjmowania zapłaty kwot wynikających z naszych rachunków lub faktur jedynie po wylegitymowaniu się odpowiednim pełnomocnictwem szczególnym. W przypadku opóźnienia lub zwłoki z płatnością należą się – bez dodatkowego wezwania – odsetki w wysokości 2 % ponad każdorazowo obowiązujące bazowe stopy odsetkowe Europejskiego Banku Centralnego (EBC), jednak co najmniej 13,5 % w skali roku. Zastrzegamy sobie prawo dochodzenia odszkodowania z tytułu zwłoki (w tym kosztów prawnych), które przenoszą tą stopę odsetkową. W przypadku opóźnienia z płatnością lub zwłoki wszelkie wierzytelności przysługujące względem Zamawiającego stają się natychmiast wymagalne, nawet jeżeli w danym przypadku ustalone zostało odroczenie płatności albo termin zapłaty. W przypadku opóźnienia z płatnością lub w przypadku zwłoki jesteśmy upoważnieni – po wyznaczeniu dodatkowego terminu – odstąpić w całości lub w części od dalszych umów z Zamawiającym.
2. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji podpisanego przez niego zamówienia albo zawartej ze Zleceniobiorcą umowy, Zamawiający zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną w wysokości 100 % wpłaconej przez niego zaliczki. Zapłata kary umownej może w szczególności nastąpić poprzez potrącenie kary umownej z zaliczką. RYDVAN może dochodzić naprawienia szkody przenoszącej wysokości kary umownej.

9) Zastrzeżenie własności i zabezpieczenia, przewłaszczenie na zabezpieczenie

1. Do chwili całkowitego uregulowania wszystkich istniejących względem nas należności Zamawiającego wynikających ze stosunków handlowych z nami, wszystkie przedmioty kupna pozostają naszą własnością. Zastrzeżenie prawa własności dotyczy również wszystkich dostarczonych towarów, nawet, jeżeli Zamawiający zapłacił cenę za dostawy częściowe. W ramach zwyczajnego zarządu Zamawiający może zbyć towary sprzedane mu z zastrzeżeniem własności. Ustanowienie zastawu albo przewłaszczenie na zabezpieczenie towarów sprzedanych z zastrzeżeniem własności jest do momentu spłaty wszelkich należności wynikających ze stosunków handlowych z nami niedozwolone. Zamawiający, który zakupił od nas towary z zastrzeżeniem własności, przelewa na nas niniejszym wszelkie wierzytelności wynikające z dalszego zbycia towaru. Przelew ten niniejszym przyjmujemy. To samo dotyczy wszystkich roszczeń odszkodowawczych, w szczególności umów ubezpieczenia z powodu utraty lub uszkodzenia towaru. W ramach zwykłego i prawidłowo dokonywanego obrotu handlowego Zamawiający ma prawo ściągnąć przelane na nas i przez nas zaakceptowane wierzytelności wynikające ze sprzedaży lub wierzytelności z tytułu odszkodowania. Prawo do ściągnięcia wierzytelności może zostać odwołane przez nas w każdym czasie, jeżeli Zamawiający nie wywiąże się ze swoich zobowiązań względem nas, jeżeli istnieje ryzyko, że majątek Zamawiającego nie wystarczy na zaspokojenie naszych wierzytelności, lub zaistnieje niepewność, co do realizacji naszych praw – w szczególności poprzez ustanowienie zastawu. Niezależnie od odwołania prawa do ściągnięcia należności Zamawiający jest zobowiązany w każdym czasie – na nasze żądanie – do udzielenia kompletnej pisemnej informacji na temat miejsca pobytu dostarczonych przez nas z zastrzeżeniem własności towarów, wysokości przysługujących z tytułu sprzedaży wierzytelności oraz zapłaty za te towary. Osobom umocowanym przez naszą firmę należy na żądanie umożliwić wgląd w księgi i rachunki dotyczące towarów sprzedanych z zastrzeżeniem własności, a na życzenie należy sporządzić i przekazać odpisy rachunków sprzedaży. Zamawiający zobowiązuje się do umożliwić nam dostęp do powierzchni handlowych i magazynowych w celu dostępu do towarów sprzedanych z zastrzeżeniem własności. Na żądanie, w szczególności w razie zagrożenia realizacji naszych wierzytelności, Zamawiający zobowiązany jest do zwrócenia uwagi swojego klienta na nasze prawo własności oraz na przelew wierzytelności wynikających z dalszego zbycia jak również do spowodowania bezpośredniej płatności na rzecz naszej firmy. Ponadto Zamawiający jest zobowiązany, na nasze żądanie, przekazać nam oraz swojemu dłużnikowi dodatkowe pisemne oświadczenie o przelewie wierzytelności, z którego wynikała będzie wysokość wierzytelności wynikających z dalszego zbycia, kompletne nazwisko i adres dłużnika będącego nabywcą sprzedanych dalej towarów. W przypadku postępowania egzekucyjnego osób trzecich skierowanego przeciwko sprzedanemu przez nas z zastrzeżeniem własności towaru albo przeciwko przelanym przez nas wierzytelnościom, Zamawiający zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania nas o dokonanym zajęciu oraz do przesłania nam wszelkich dokumentów niezbędnych do podjęcia działań interwencyjnych. Jeżeli Zamawiający popadnie w zwłokę lub opóźni się z płatnością, naruszy w sposób istotny obowiązek dołożenia należytej staranności lub zachowania towaru w stanie niepogorszonym, przeciwko niemu podjęte zostaną czynności egzekucyjne albo znajdzie się w stanie upadłości, jesteśmy upoważnieni do natychmiastowego żądania wydania nam nie sprzedanego jeszcze towaru w celu jego przechowania, o ile nasze roszczenia będą zagrożone. Żądanie wydania nie poczytuje się w tym przypadku jako wykonanie prawo odstąpienia od umowy, chyba że fakt ten wyrazimy drugiej stronie umowy wprost. Po wyrażeniu takiego żądania Zamawiający zobowiązany jest – do momentu wydania – do składowania towaru będącego naszą własnością oddzielnie od innych towarów, oznaczenia tego towaru jako naszą własność, powstrzymania się od jakiegokolwiek rozporządzenia tymi towarami oraz przekazania nam inwentarza towarów będących naszą własnością. Ponadto Zamawiający jest zobowiązany w przypadku dalszego zbycia towarów do powstrzymania się od ściągnięcia ceny zakupu, do spowodowania zapłaty przez jego dłużnika bezpośrednio na naszą rzecz, do przechowywania kwot dokonanych wpłat oddzielnie od innych kwot oraz do zapłaty tych kwot bezpośrednio na naszą rzecz. Do momentu całkowitej zapłaty Zamawiający jest zobowiązany do ubezpieczenia na własny koszt dostarczonych przez nas towarów od ognia, wody, kradzieży i uszkodzenia przez osoby trzecie oraz do przedłożenia na nasze żądanie dokumentu potwierdzającego fakt obowiązywania umowy ubezpieczenia.
Wszelkie roszczenia przeciwko ubezpieczeniu oraz przeciwko osobom trzecim dotyczące dostarczonych przez nas towarów zostają niniejszym przelane na nas. Przelew ten niniejszym przyjmujemy. Na nasze żądanie należy powiadomić o przelewie towarzystwo ubezpieczeniowe oraz osobę trzecią zobowiązaną do odszkodowania.
2. Jeżeli zostanie wykonana zabudowa albo inne prace przy pojeździe dostarczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający poprzez podpisanie zamówienia albo umowy przewłaszcza nam na zabezpieczenie ten pojazd (przewłaszczenie na zabezpieczenie). Własność tego pojazdu zostanie zwrotnie przeniesiona na Zamawiającego, jeżeli wykona on wszelkie jego względem nas istniejące zobowiązania płatnicze.

10) Data pewna

W odniesieniu do wszystkich wymienionych w powyższym punkcie 9) przedmiotów obowiązuje następująca zasada: na nasze pisemnie wyrażone żądanie Zamawiający jest w każdym czasie zobowiązany do przedłożenia nam podpisanej przez niego listy, która zawierać będzie zestawienie wszystkich stanowiących naszą zastrzeżoną własność przedmiotów. Lista musi zawierać oświadczenie, że wymienione przedmioty objęte są ustanowionym na rzecz Zleceniobiorcy zastrzeżeniem własności oraz że są one jego własnością. Wymieniony powyżej dokument, który należy przedłożyć w terminie 5 dni roboczych od otrzymania żądania jego przedłożenia, opatrzony zostanie tzw. „datą pewną” w rozumieniu art. 589 i nast. Kodeksu Cywilnego, chyba, że udzielimy pisemnie innych dyspozycji. Zamawiający poniesie niezbędne koszty związane z uzyskaniem daty pewnej.

11) Wady

1. RUDVAN nie jest zobowiązana do skontrolowania, czy udostępnione przez Zamawiającego podwozie lub pojazd są wadliwe.
2. Zamawiający jest zobowiązany w terminie dwóch tygodni od otrzymania towaru do zgłoszenia Zleceniobiorcy w formie pisemnej fakt dostawy innego niż zamówiony towar, niezgodności ilościowych i innych widocznych wad. Wady, które przy dołożeniu należytej staranności nie mogły zostać wykryte przy dostawie, należy nam pisemnie zgłosić najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od ich wykrycia. Termin biegnący dla każdego zawiadomienia, które dla swej ważności wymaga zachowania formy pisemnej, jest zachowany, jeżeli zawiadomienie zostanie wysłane do nas listem poleconym przed upływem wyżej wymienionych terminów. Jesteśmy zobowiązani do usunięcia zgłoszonych terminowo wad – według naszego wyboru, dokonanego zgodnie z zasadą miarkowania szkody – albo poprzez usunięcie wady przedmiotu umowy, albo poprzez dostarczenie zamiast rzeczy wadliwej takiej samej rzeczy wolnej od wad. Jeżeli żadna z wyżej wymienionych możliwości po drugiej próbie nie okaże się skuteczna, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy albo żądać obniżenia ceny. Wykluczone są roszczenia o odszkodowanie, również z powodu innych szkód niż szkód towaru, chyba że roszczenia te powstały w wyniku umyślności albo rażącego niedbalstwa naszych organów i/lub pracowników zarządzających. W przypadku samowolnego naruszenia towaru lub jego części składowych, Zamawiający traci roszczenia wynikające z gwarancji, chyba że zgłoszona wada nie pozostaje w związku z naruszeniem towaru. Zamawiający niezwłocznie zawiadami nas o dochodzonych wobec niego przez jego klienta roszczeniach z tytułu wad towaru.

12) Roszczenia odszkodowawcze

Wykluczone są roszczenia odszkodowawcze Zamawiającego, wynikające w szczególności z niemożliwości świadczenia, zwłoki Zleceniobiorcy, naruszenia zobowiązania umownego innego niż zobowiązanie główne, jak i czynu niedozwolonego, chyba że roszczenia te powstały w związku z umyślnością albo rażącym niedbalstwem naszych organów i/lub pracowników zarządzających. W przypadku, gdy jesteśmy zobowiązani do odszkodowania z powodu rażącego niedbalstwa naszych organów lub pracowników zarządzających, roszczenie ogranicza się do naprawienia szkody dającej się przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

13) Ochrona danych i zachowanie poufności

1. W celu wykonania zlecenia i sporządzenia statystyk sprzedaży dane Zamawiającego podlegają przetwarzaniu.
2. Strony zobowiązują się wzajemnie do ochrony tajemnicy handlowej i produkcyjnej drugiej strony. Obowiązek zachowania tajemnicy obejmuje w szczególności wszelkie informacje, dane, materiały uzyskane przez Strony w związku z zawarciem i spełnieniem niniejszej umowy. Strony mają prawo udzielać wszelkich informacji, jeżeli udzielenie takich informacji jest wymagane przepisami prawa, jak również informacji powszechnie znanych. Pozostałe informacje mogą być udzielone po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody strony przeciwnej.

14) Klauzula salwatoryjna

W przypadku, gdy niniejsze Ogólne Warunki Handlowe albo inne zawarte z Zamawiającym porozumienia są lub staną się z jakiegokolwiek powodu częściowo nieważne, nie będzie to miało wpływu na ważność umowy i pozostałych postanowień Ogólnych Warunków Handlowych.

15) Język umowy, rozbieżności pomiędzy różnymi wersjami językowymi

Językiem umowy jest język polski. Jeżeli Zamawiającemu zostaną przekazane dokumenty w innych językach, to służą one jedynie, jako tłumaczenie. Jeżeli zaistnieją pomiędzy różnymi wersjami językowymi różnice, polska wersja językowa jest decydująca.

16) Prawo odstąpienia przysługujące konsumentowi

Jeżeli Zamawiający jest konsumentem i zawarł umowę za pomocą środków telekomunikacji albo poza biurami spółki RUDVAN, to może odstąpić od umowy w formie pisemnej. Termin na złożenie oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy wynosi dziesięć dni. Dla zachowania terminu wystarcza wysłanie do nas w powyższym terminie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 10-dniowy termin rozpoczyna bieg z wydaniem rzeczy, a jeżeli przedmiotem umowy jest świadczenie usług – z dniem zawarcia umowy. Wskazuje się wyraźnie na wyjątki wskazane w art. 10 ust. 1 polskiej ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

17) Właściwość sądu i stosowane prawo

Dla wszelkich wzajemnych roszczeń wynikających ze stosunków handlowych, również dotyczących powstania i ważności stosunku zobowiązaniowego, w tym roszczeń wynikających z weksli i czeków, wyłącznie właściwy jest sąd miejscowo właściwy ze względu siedziby Zleceniobiorcy. Jednakże Zleceniobiorca ma prawo pozwać Zamawiającego przed sądem właściwości ogólnej Zamawiającego.
2. Dla wszystkich stosunków prawnych pomiędzy Zleceniobiorcą i Zamawiającym stosuje się wyłącznie polskie prawo z wyłączeniem jednolitych ustaw o zawarciu międzynarodowych umów sprzedaży i o międzynarodowej sprzedaży rzeczy ruchomych. W szczególności nie stosuje się przepisów Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Dla wykładni klauzul dostawy obowiązują INCOTERMS w każdorazowo obowiązującym brzmieniu.

Nota prawna

Ochrona danych / Oświadczenie o prywatności

RUDVAN może poprosić Cię podczas Twojej wizyty w serwisie o przekazanie informacji osobistych. Przekazanie ich jest zawsze dobrowolne. RUDVAN nie wykorzysta Twoich danych zebranych za pośrednictwem serwisu internetowego w żaden inny sposób niż do polepszenia obsługi klienta oraz wysyłki informacji o produktach RUDVAN lub specjalnych ofertach. Dla tych celów Twoje dane mogą być przechowywane, przetwarzane oraz, gdy zajdzie potrzeba, przekazywane innych podmiotom wchodzącym w skład grupy RUDVAN oraz Dealerom RUDVAN. RUDVAN deklaruje, że wszelkie informacje będą traktowane, jako ściśle poufne, zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym ochrony danych oraz że nie zamierza sprzedawać, wynajmować ani przekazywać informacji o Tobie osobom trzecim.

Prawa autorskie

© Copyright RUDVAN, Warszawa, Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne, dźwiękowe, filmowe oraz ich układ w serwisie RUDVAN są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną RUDVAN. Kopiowanie dla celów komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja bez pisemnej zgody RUDVAN są zabronione. Niektóre elementy zdjęciowe serwisu RUDVAN są własnością podmiotów trzecich i chronione prawami autorskimi należącymi do tych podmiotów.

Znaki zastrzeżone

Jeśli nie stwierdzono inaczej, wszystkie znaki wykorzystane w serwisie RUDVAN są zastrzeżone przez RUDVAN, a w szczególności znaki marek, nazwy poszczególnych modeli, ich logotypy oraz inne znaki graficzne.

Gwarancje i odpowiedzialność

Informacje zaprezentowane w serwisie RUDVAN są dostarczone w zastanej przez Ciebie formie, bez żadnych gwarancji, wyrażonych jednoznacznie bądź implikowanych. RUDVAN dołożyło wszelkich starań, by materiał zawarty w serwisie był aktualny i kompletny, jednak może on zawierać błędy i niedokładności. Z uwagi na powierzenie utrzymania serwisu podmiotom trzecim, RUDVAN nie jest ponosi odpowiedzialności za zawartość serwisu internetowego oraz publikowane w nim treści. W żadnym przypadku RUDVAN nie bierze odpowiedzialności za jakiejkolwiek bezpośrednie i pośrednie straty wynikające z korzystania z serwisu, a także nie odpowiada za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, które mogą zainfekować Twój sprzęt podczas korzystania z serwisu, a w szczególności w związku z pobieraniem z niej jakichkolwiek materiałów, plików, materiałów tekstowych, zdjęciowych, graficznych, dźwiękowych i filmowych.
RUDVAN może publikować odnośniki do innych stron internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za materiały zawarte na tych stronach.